ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016

ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016

ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
ALESSANDRA AMBROSIO in Bikini Top in Florianopolis 12/27/2016
CHLOE GREEN in Bikini on the Beach in Miami 12/27/2016
KELLY BENSIMON in Bikini on Vacation in Miami Beach 12/27/2016