BARBARA PALVIN at Amfar’s 23rd Cinema Against Aids Gala in Antibes 05/19/2016

BARBARA PALVIN at Amfar’s 23rd Cinema Against Aids Gala in Antibes 05/19/2016

BARBARA PALVIN at Amfar’s 23rd Cinema Against Aids Gala in Antibes 05/19/2016
BARBARA PALVIN at Amfar’s 23rd Cinema Against Aids Gala in Antibes 05/19/2016
BARBARA PALVIN at Amfar’s 23rd Cinema Against Aids Gala in Antibes 05/19/2016
BARBARA PALVIN at Amfar’s 23rd Cinema Against Aids Gala in Antibes 05/19/2016
BARBARA PALVIN at Amfar’s 23rd Cinema Against Aids Gala in Antibes 05/19/2016
BARBARA PALVIN at Amfar’s 23rd Cinema Against Aids Gala in Antibes 05/19/2016
KIRSTEN DUNST at Amfar’s 23rd Cinema Against Aids Gala in Antibes 05/19/2016
ALESSANDRA AMBROSIO at Amfar’s 23rd Cinema Against Aids Gala in Antibes 05/19/2016