CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018

CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018

CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018
CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018
CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018
CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018
CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018
CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018
CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018
CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018
CYNTHIA ERIVO at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018
BROOKE SHIELDS at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018
CLAIRE DANES at MET Gala 2018 in New York 05/07/2018