DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018

DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018

DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018
DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018
DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018
DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018
DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018
DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018
DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018
DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018
DAKOTA FANNING Leaves a Gym in New York 05/15/2018
AJ MICHALKA at Disney/ABC Upfront Presentation in New York 05/15/2018
DAKOTA FANNING at Turner Upfront Presentation in New York 05/16/2018