KELLY MONACO at 2015 Daytime Emmy Awards in Burbank

KELLY MONACO at 2015 Daytime Emmy Awards in Burbank

KELLY MONACO at 2015 Daytime Emmy Awards in Burbank
KELLY MONACO at 2015 Daytime Emmy Awards in Burbank
KELLY MONACO at 2015 Daytime Emmy Awards in Burbank
MELISSA ORDWAY at 2015 Daytime Emmy Awards in Burbank
LINDSAY HARTLEY at 2015 Daytime Emmy Awards in Burbank