KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018

KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018

KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
KHLOE TERAE in Bikini for 138 Water Photoshoot in Malibu 05/01/2018
MOLLIE KING for Boux Avenue Swimwear, April 2018
KATIE SALMON and INDIA JENNINGS in Bikinis at a Beach in Marbella 04/24/2018