KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018

KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018

KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018
KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018
KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018
KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018
KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018
KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018
KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018
KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018
KRISTINA ROMANOVA at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018
KIRSTIN LILJEGNER at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018
MARIA BORGES at Amfar Paris Dinner at Paris Fashion Week 07/05/2018