LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017

LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017

LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017
LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017
LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017
LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017
LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017
LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017
LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017
LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017
LADY KITTY SPENCER at a Society Wedding in Montenegro 08/05/2017
EVA MENDES and Ryan Gosling at Disneyland 08/07/2017
BARBARA STREISAND Shopping in Porto Cervo 08/09/2017