PAZ VEGA at Amfar’s 24th Cinema Against Gala at Cannes Fil Festival 05/25/2017

PAZ VEGA at Amfar’s 24th Cinema Against Gala at Cannes Film Festival 05/25/2017

PAZ VEGA at Amfar’s 24th Cinema Against Gala at Cannes Fil Festival 05/25/2017
PAZ VEGA at Amfar’s 24th Cinema Against Gala at Cannes Fil Festival 05/25/2017
PAZ VEGA at Amfar’s 24th Cinema Against Gala at Cannes Fil Festival 05/25/2017
PAZ VEGA at Amfar’s 24th Cinema Against Gala at Cannes Fil Festival 05/25/2017
PAZ VEGA at Amfar’s 24th Cinema Against Gala at Cannes Fil Festival 05/25/2017
PAZ VEGA at Amfar’s 24th Cinema Against Gala at Cannes Fil Festival 05/25/2017
IZABEL GOULART at Amfar’s 24th Cinema Against Gala at Cannes Film Festival 05/25/2017
NICOLE KIDMAN at Amfar’s 24th Cinema Against Gala at Cannes Film Festival 05/25/2017