SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018

SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018

SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018
SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018
SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018
SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018
SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018
SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018
SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018
SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018
SALMA HAYEK at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018
JULIANNE MOORE at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018
POPPY DELEVINGNE at Bottega Veneta Show at New York Fashion Week 02/09/2018