SARAH-JANE CRWFORD at 2015 British Fashion Awards in London 11/23/2015

SARAH-JANE CRWFORD at 2015 British Fashion Awards in London 11/23/2015

SARAH-JANE CRWFORD at 2015 British Fashion Awards in London 11/23/2015
SARAH-JANE CRWFORD at 2015 British Fashion Awards in London 11/23/2015
SARAH-JANE CRWFORD at 2015 British Fashion Awards in London 11/23/2015
CHARLOTTE DELLAL at 2015 British Fashion Awards in London 11/23/2015
ANNA WINTOUR at 2015 British Fashion Awards in London 11/23/2015