SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018

SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018

SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018
SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018
SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018
SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018
SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018
SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018
SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018
SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018
SARAH SHAHI at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018
NATALIE MORALES at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018
SARA YUBLUE at EW & People New York Upfronts Celebration 05/14/2018