STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018

STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018

STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018
STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018
STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018
STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018
STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018
STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018
STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018
STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018
STACY FERGIE FERGUSON at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018
JENNIFER LOVE HEWITT at Fox Network Upfront in New York 05/14/2018
CAROLINA MIRANDA at Telemundo Upfront in New York 05/14/2018