CAROLINE DAUR at Sandra Choi and Virgil Abloh Host NYFW Dinner in New York 02/11/2018

CAROLINE DAUR at Sandra Choi and Virgil Abloh Host NYFW Dinner in New York 02/11/2018

CAROLINE DAUR at Sandra Choi and Virgil Abloh Host NYFW Dinner in New York 02/11/2018
CAROLINE DAUR at Sandra Choi and Virgil Abloh Host NYFW Dinner in New York 02/11/2018
CAROLINE DAUR at Sandra Choi and Virgil Abloh Host NYFW Dinner in New York 02/11/2018
TALI LENNOX at Sandra Choi and Virgil Abloh Host NYFW Dinner in New York 02/11/2018
GIEDRE DUKAUSKAITE at Sandra Choi and Virgil Abloh Host NYFW Dinner in New York 02/11/2018