CAROLINE DAUR at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019

CAROLINE DAUR at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019

CAROLINE DAUR at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019
CAROLINE DAUR at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019
CAROLINE DAUR at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019
CAROLINE DAUR at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019
LALA RUDGE at Balmain Show at Paris Fashion Week 03/01/2019
NAOMI SCOTT in Vogue Magazine, UK April 2019